Reklamační řád

Platný od 1.5.2014, vydaný obchodní společnosti TRAVELMANIA s.r.o., IČ: 26755874, se sídlem Praha 5, Na pomezí 1229/19, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 91662

I. Úvodní ustanovení

 • 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Zákazníka z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“), a to z kupních smluv a smluv o dílo, uzavíraných mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
 • • „Dodavatelem“ je TRAVELMANIA s.r.o., IČ: 26755874, se sídlem Praha 5, Na pomezí 1229/19, PSČ 150 00
 • • „Zákazníkem“ je subjekt, který s Dodavatelem uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo na dodávku, resp. zhotovení zboží.
 • • „Zboží“ jsou produkty prodávané Dodavatelem.
 • • „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva, kterou uzavírá dodavatel se zákazníkem na tzv. vzorové zboží – v přesné podobě, ve které je zboží vystavené dodavatelem na jeho internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech v době, kdy zákazník činí objednávku.
 • • „Smlouvou o dílo“ se rozumí smlouva, jejímž předmětem je úprava vystaveného zboží dodavatelem na přání zákazníka. Úpravou zboží se má na mysli jakákoli změna zboží oproti jeho vystavené podobě (změna barvy, výběr určitých částí zboží, atd.). Požadavek na případnou úpravu zboží činí zákazník již v samotné objednávce.
 • 2. Tento reklamační řád je platný od 1.5.2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. Dodavatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti smlouvy se zákazníkem tento reklamační řád měnit. Každou změnu reklamačního řádu dodavatel písemně oznámí vyvěšením reklamačního řádu na www.bodybalans.cz. nebo doručením zákazníkovi alespoň měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti. Zákazník je oprávněn do dne účinnosti změny reklamačního řádu změnu odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho (1) měsíce ode dne doručení výpovědi dodavateli. Pokud zákazník změnu neodmítne do dne její účinnosti, platí, že se změnou souhlasí. Na tento důsledek dodavatel zákazníka v oznámení o změně tohoto reklamačního řádu zvláště upozorní.
 • 3. Tento reklamační řád tvoří součást obchodních podmínek dodavatele.

II. Záruční lhůty

 • 1. Dodavatel na zboží poskytuje záruku v délce 2 roky.
 • 2. Záruční doba začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z dodavatele na zákazníka. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží oprávněně reklamováno, až do vyřízení reklamce.
 • 3. Dodavatel je povinen vyřídit Reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy přijal reklamovaný díl. Zákazník je povinen dodat reklamovaný díl včetně daňového dokladu s vyznačeným datem zakoupení zboží.

III. Vady po převzetí

 • 1. Zákazník může uplatnit Reklamaci, vyskytne-li se na zboží v záruční době skrytá vada.
 • 2. Za skrytou vadu považujeme vadu komponentu v době záruky (např. ztráta funkce mechanismů, poškození nebo zničení dílů aj.) mimo běžné opotřebení.
 • 3. Reklamaci skryté vady je zákazník povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí věci.
 • 4. Reklamace se vždy uplatňují v sídle dodavatele. Reklamovaný výrobek je tedy nutné doručit na jeho adresu (pokud se zákazník nedohodne s dodavatelem jinak). Je nezbytné opatřit jej vhodným obalem, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu dopravy. Dodavatel neručí za vady způsobené přepravou do místa uplatnění Reklamace.
 • IV. Záruka se nevztahuje na

  • 1. reklamace zboží již mimo záruční lhůtu
  • 2. zjevné vady nereklamované bezodkladně po převzetí zboží
  • 3. poškození vzniklé v důsledku nesprávného používání zboží nebo používáním v jiném prostředí a za jiných než určených podmínek výrobcem zboží (max. zatížení dřevěných židlí 100 kg a ocelových 120 kg, jednosměnný provoz, neagresivní prostředí, standardní vlhkost a teplota v rozsahu 10–30 stupňů Celsia, mimo přímý dosah slunečních paprsků)
  • 4. poškození způsobené agresivním prostředím (zvýšená prašnost, působení chemikálií, vysoká vlhkost, slunné místo, apod.)
  • 5. poškození vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, neodborným vybalováním, proseknutím potahů ostrým předmětem, otlačením pěny apod.
  • 6. závady vzniklé nevhodným skladováním a přepravou, nesprávnou montáží nebo demontáží, nevýrobními úpravami nebo jinými vlastními zásahy
  • 7. poškození vzniklé nedostatečným pravidelným ošetřováním např. nesprávné ošetřování potahů a povrchů
  • 8. přirozené opotřebení běžným užíváním (opotřebení nebo ušpinění potahů a koleček, změna barvy a povrchových úprav kovových částí oxidací, stárnutím, drobné oděrky a poškrábání apod.)
  • 9. vrásnění nebo vytažení potahových látek, přírodní usně, koženky apod. vzniklé důsledkem potržení potahového materiálu nebo poklesem tvarovacích a kypřících materiálů při běžném používání
  • 10. drobná poškození mimo hlavní funkční a viditelné části židle, které nemají vliv na funkci židle
  • 11. výskyt rzi nebo plísní v důsledku umístění zboží ve vlhkém a teplém prostředí