Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané obchodní společností TRAVELMANIA s.r.o., IČ: 26755874, se sídlem Na pomezí 1229/19, Praha 5, PSČ 15000, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 91662

I. Úvodní ustanovení

 • 1. Tyto obchodní podmínky doplňují znění jednotlivých kupních smluv/ smluv o dílo uzavíraných mezi společností TRAVELMANIA s.r.o. jako prodávajícím a jednotlivými zákazníky jakožto kupujícími.
 • 2. Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 • 3. Ujednání ohledně záruky za vady a reklamací jsou upravena v reklamačním řádu, který je samostatným dokumentem a tvoří součást těchto obchodních podmínek.
 • 4. Pro účely těchto obchodních podmínek:
  • a. „dodavatelem“ se rozumí obchodní společnost TRAVELMANIA s.r.o., IČ: 26755874, se sídlem Na pomezí 1229/19, Praha 5, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 91662.
  • b. „zákazníkem“ se rozumí osoba, která si jakožto kupující nebo objednatel objedná u dodavatele zboží, resp. zhotovení zboží.
  • c. „zbožím“ se rozumí movité věci prodávané dodavatelem nebo zhotovované u jeho smluvních partnerů na základě objednávky zákazníka.
  • d. „předávacím protokolem“ se rozumí jakékoliv jiné písemné potvrzení o převzetí zboží, například „potvrzení o převzetí zásilky“.
  • e. „kupní smlouvou“ se rozumí smlouva, kterou uzavírá dodavatel se zákazníkem na tzv. vzorové zboží – v přesné podobě, ve které je zboží vystavené dodavatelem na jeho internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech v době, kdy zákazník činí objednávku.
  • f. „smlouvou o dílo“ se rozumí smlouva, jejímž předmětem je úprava vystaveného zboží dodavatelem na přání zákazníka. Úpravou zboží se má na mysli jakákoli změna zboží oproti jeho vystavené podobě (změna barvy, výběr určitých částí zboží, atd.). Požadavek na případnou úpravu zboží činí zákazník již v samotné objednávce.

II. Cena

 • 1. Veškeré ceny uvedené na internetových stránkách společnosti TRAVELMANIA s.r.o. www.bodybalans.cz, na jejich propagačních materiálech a na ostatních listinách jsou uváděny včetně DPH.
 • 2. Ceny jsou uváděny bez přepravného.
 • 3. Záloha ve výši 70% je splatná před zahájením dodání, resp. výroby zboží, a to převodem na účet nebo v hotovosti u dodavatele, pokud není uvedeno nebo sjednáno jinak. Zákazník je povinen zálohu uhradit nejpozději do 7 dnů ode dne objednání zboží. Do doby převzetí zálohy není dodavatel povinen zboží dodat, resp. zajistit zahájení výroby zboží. Doplatek ve výši 30% je zákazník povinen uhradit při převzetí zboží. V případě, že bude mezi dodavatelem a zákazníkem sjednána úhrada doplatku za zboží až po jeho převzetí zákazníkem, je zákazník povinen uhradit doplatek na základě faktury vystavené dodavatelem po převzetí zboží, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, maximálně však ve lhůtě 14 dní ode dne doručení faktury. V případě prodlení zákazníka s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody způsobenou prodlením se zaplacením, a to ani v rozsahu nepřesahujícím smluvní pokutu.
 • 4. V případě sjednání úhrady ceny až po dodání zboží přechází vlastnické právo ke zboží z dodavatele na zákazníka až úplným zaplacením ceny včetně jejího příslušenství a případné smluvní pokuty. Nebezpečí škody však na zákazníka přechází již okamžikem převzetí zboží.
 • 5. Peněžní částky se mají za uhrazené dnem jejich připsání na bankovní účet dodavatele.

III. Dodání zboží

 • 1. Zákazník v objednávce určuje, zda si zboží vyzvedne ve skladu dodavatele nebo zda mu zboží bude přepraveno na místo, které zákazník v objednávce určí. V případě přepravy zboží na místo určené zákazníkem hradí zákazník přepravné, jak je shora uvedeno.
 • 2. Dodací lhůta činí u židlí 21 pracovních dnů ode dne úhrady zálohové faktury zákazníkem, pokud dále není určeno jinak nebo není mezi účastníky sjednáno jinak.
 • 3. Lhůta k dodání zboží se prodlužuje o dny, kdy dodavatel není schopen zboží dodat nebo zajistit výrobu zboží z důvodu vyšší moci, dále po dobu, kdy má dodavatel nedostatek výrobních kapacit nebo problémy s přepravou, dále o dny, které jsou státním svátkem a dále o dny pracovního klidu a pracovního volna.
 • 4. Odpovědnost za škodu na zboží přechází z dodavatele na zákazníka okamžikem, kdy si zákazník zboží převezme, pokud dále není stanoveno jinak. Odpovědnost za škodu na přepravovaném zboží přechází na zákazníka okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.
 • 5. Zákazník se zavazuje při přebírání zboží ještě před dopravcem nebo prodejcem zkontrolovat obal zboží, jeho obsah a veškeré zjištěné vady vyznačit v předávacím protokolu, resp. dodacím listu. Pokud zákazník vadu nevyznačí do předávacího protokolu, resp. dodacího listu, má se za to, že takové zboží bylo dodáno bez vad. V takovém případě nenese dodavatel odpovědnost za zjevné vady, které bylo možné zjistit při přebírání zboží.
 • 6. Zákazník bere na vědomí, že je povinen před montáží a užíváním zboží pečlivě prostudovat návod. Zákazník je na toto upozorněn zejména z důvodu, aby nezničil nebo nepoškodil zboží nevhodnou montáží, a dále z důvodu, aby se nezranil.

IV. Další práva a povinnosti

 • 1. Zákazník je oprávněn si zboží objednat e-mailem, prostřednictvím webové stránky dodavatele, telefonicky, prostřednictvím obchodníka dodavatele a objednávkou učiněnou v sídle dodavatele. Jednotlivá kupní smlouva, resp. smlouva o dílo, je uzavřena okamžikem, kdy objednávku potvrdí dodavatel, a to v momentě, kdy je zákazníkem uhrazena záloha dle podmínek uvedených shora.
 • 2. V případě, kdy zákazník uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-mailu nebo webové stránky dodavatele, potom je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od dodání zboží, pokud v zákoně není stanoveno jinak. Zákazník není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy dle tohoto ustanovení zejména v těchto případech:
 • a. zákazník uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti. Uzavíráním smlouvy v rámci podnikatelské činnosti se rozumí zejména případ, pokud zákazník do objednávky nebo při dalším procesu uzavírání smlouvy sdělí dodavateli své IČ nebo DIČ,
 • b. pokud je dodávané zboží vyrobeno na zakázku zákazníka nebo upraveno podle přání zákazníka (viz také čl. I. odst. 4 písm. f) – smlouva o dílo). K úpravě zboží na přání zákazníka dochází zejména v případech, kdy se objednané zboží odlišuje od standartního provedení zboží. Úpravou zboží se má na mysli jakákoli změna zboží oproti jeho vystavené podobě (změna barvy, výběr určitých částí zboží, atd.). Požadavek na případnou úpravu zboží činí zákazník již v samotné objednávce.
 • c. pokud zákazník zboží jakýmkoliv způsobem poškodí nebo opotřebuje.
 • 3. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen bezodkladně zboží zabalit do originálního obalu, aby se nepoškodilo a doručit dodavateli do jeho sídla. Pokud zákazník židli demontuje, bere na vědomí, že může nastat poškození židle a v takovém případě není dodavatel povinen zboží převzít zpět a vrátit uhrazenou cenu zboží.
 • 4. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou provedené dopisem adresovaným na adresu sídla dodavatele.
 • 5. Objednávka a její potvrzení je dodavatelem archivováno a je pro zákazníka přístupné na základě jeho vyžádání. Jednotlivé smlouvy uzavírané prostřednictvím webových stránek nebo e-mailů jsou uzavřené úhradou zálohy dodavateli. Smlouvy je možné uzavřít v českém jazyce. Pokud zákazník zjistí chybu při objednávce, je povinen toto bezodkladně sdělit dodavateli, a to ještě před potvrzením objednávky dodavatelem. Dodavatel je vázán právními předpisy ČR.
 • 6. Zákazník bere na vědomí svoje povinnosti dle zákona o obalech.
 • 7. V případě, že zákazník zboží odmítne převzít, byť částečně, nebo jiným způsobem znemožní dodavateli splnit jeho závazky ze smlouvy, dodavatel je oprávněn si ponechat zálohu, kterou mu zákazník již uhradil. Vedle této smluvní pokuty lze samostatně požadovat náhradu škody.

V. Závěrečná ustanovení

 • 1. Jednotlivé kupní smlouvy a smlouvy o dílo jsou uzavírány podle právního řádu ČR a právní vztah účastníků se bude řídit právním řádem ČR.
 • 2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 • 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné až do jejich změny dodavatelem. Dodavatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti smlouvy se zákazníkem tyto obchodní podmínky měnit. Každou změnu obchodních podmínek dodavatel písemně oznámí vyvěšením obchodních podmínek na www.bodybalans.cz. nebo doručením zákazníkovi alespoň měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti. Zákazník je oprávněn do dne účinnosti změny obchodních podmínek změnu odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho (1) měsíce ode dne doručení výpovědi dodavateli. Pokud zákazník změnu neodmítne do dne její účinnosti, platí, že se změnou souhlasí. Na tento důsledek dodavatel zákazníka v oznámení o změně těchto obchodních podmínek zvláště upozorní.

V Praze dne 1.5.2014